Betingelser

1. Indgåelse af aftale om et arrangement kan ske telefonisk, på e-mail eller ved personlig henvendelse. Aftalen er bindende når fremsendte tilbud er accepteret af kunden. Ved accept af tilbuddet bekræfter man samtidig at have accepteret de gældende betingelser for arrangements afholdelse.

2. Ved bestilling af arrangement skal der indenfor 8 dage indbetales kr. 500,- som forudbetaling. Dette beløb fratrækkes den endelige pris for arrangementet. Den resterende betaling for arrangementet kan ske ved arrangementets afslutning eller senest 8 dage efter arrangementets afholdelse.

3. I arrangementets pris er iberegnet alt, hvad der er nævnt under det enkelte tilbud.

4. Zahren Gourmet forbeholder sig ret til prisændringer som følge af stigende olie- og transportpriser, forhøjede skatter, afgifter og tjenesteydelser samt forhold, som Zahren Gourmet er uden indflydelse på. Ændring i den aftalte pris kan ikke overstige 10 % af arrangementens samlede pris. Underretning om ændringer vil blive meddelt uden yderligere forsinkelse og senest 14 dage før arrangements afholdelse.

5. Aftale om afholdelse af arrangement kan ikke overdrages til andre grupper eller enkeltpersoner uden forudgående aftale med Zahren Gourmet. Zahren Gourmet kan nægte overdragelse.

6. Skulle Zahren Gourmet se sig nødt til at aflyse et arrangement, eller foretage væsentlige ændringer, som f.eks. ændring af dato, har kunden ret til at hæve aftalen. Efter modtagelse af en ændringsmeddelelse, skal kunden inden 7 dage skriftligt meddele Zahren Gourmet, om kunden ønsker at hæve aftalen eller evt. gøre andre krav gældende. Reagerer kunden ikke inden for den anførte frist, fortabes retten til at gøre krav gældende. Der tilkommer ikke kunden ret til forholdsmæssigt afslag, erstatning eller godtgørelse, hvis ændringer før arrangementet beror på kundens egne forhold, en for Zahren Gourmet uvedkommende tredjemand, udefrakommende omstændigheder, force majeure eller force majeurelignende forhold.

7.  Kundens annullering af arrangementet kan ske under følgende betingelser:

- Indtil 14 dage før arrangements afholdelse uden yderligere betaling. Dog tilbagebetales forudbetaling ikke ved annullering.

- Senere end 14 dage og indtil 48 timer før arrangements afholdelse mod betaling af 50 % af arrangementets totalpris

- Arrangementet kan ikke afbestilles senere end 48 timer før afholdelse

8. Eventuelle reklamationer under arrangementet skal fremsættes på stedet over for Zahren Gourmets repræsentant på stedet inden rimelig tid efter at kunden har opdaget manglen. Manglende reklamation vil normalt medføre tab af retten til senere erstatningskrav. Har kundens forhold ikke kunnet løses tilfredsstillende gennem Zahren Gourmets afhjælpning under arrangementet, kan kunden reklamere skriftligt til Zahren Gourmet inden rimelig tid efter arrangements afslutning.

9. Zahren Gourmet tager forbehold for evt. trykfejl i det skriftlige materiale samt på hjemmesiden.

10. Evt. søgsmål mod Zahren Gourmet skal afgøres efter dansk ret og anlægges ved dansk domstol eller voldgift.

11. Zahren Gourmet påtager sig intet ansvar for ændringer, forsinkelser etc., der er en følge af aftalebrud, kundens egne forhold, trafikuheld, uforudsete trafikale forstyrrelser, dårligt vejrlig eller andre forhold, som Zahren Gourmet er uden indflydelse på. De herved eventuelle opståede merudgifter påhviler kunden.

Særligt ved afholdelse af arrangement i Zahren Gourmets spisestuer:

12. Under ophold i lokalerne skal der tages hensyn til omkringboende, og anvisninger fra Zahren Gourmets repræsentant skal til enhver tid følges. Udendørs aktiviteter, musik, herunder levende musik og anden potentiel støjende adfærd må kun finde sted efter aftale med Zahren Gourmets repræsentant, og må kun finde sted på en måde der ikke er til gene for omkringboende.

13. For at begrænse støjgener for de omkringboende er den maksimale varighed for et arrangement 4 timer, dog aldrig senere end kl. 21:00.

14. Zahren Gourmet kan nægte servering af vin, øl eller anden alkohol, såfremt en eller flere deltagere i arrangementet er tydeligt berusede.

15. Som kunde er I, under arrangementet, ansvarlige for de lokaler der anvendes og erstatningspligtige for evt. skader forvoldt på disse. Evt. skader skal omgående meldes til Zahren Gourmets repræsentant med henblik på begrænsning af skadernes omfang. Omkostninger til udbedring af skader vil blive pålagt kunden til betaling.

16. Arrangementets deltagere er erstatningsansvarlige med almindelige erstatningsregler for skader vedkommende forvolder på ejendele som tilhører arrangementets deltagere, Zahren Gourmet samt dennes personale.

17. Det er ikke tilladt kunden selv at medbringe mad og drikkevarer i lokalerne, uden forudgående aftale med Zahren Gourmet.

18. Under ophold i lokalerne er det ikke tilladt at medbringe eller være i besiddelse af genstande der kan forårsage skader på ejendele eller personer, samt genstande der er forbudt i henhold til dansk lovgivning. Herunder hører knive, brændbare materialer, euforiserende stoffer, skydevåben, gasarter, fyrværkeri, giftstoffer (herunder skadedyrsgift) mm.

19. Det er ikke tilladt at medbringe hunde eller andre dyr i lokalerne uden forudgående aftale med Zahren Gourmet.

20.  Zahren Gourmet påtager sig intet ansvar for skader på person samt for bortkomne ejendele under ophold i vores lokaler.